EAG     FPI
p o d r u ž n i c a   v   s l o v e n i j i
Prva stran Splošno o IT Aktualno Prijavnice Društvo IT Kontakti in povezave
LITERATURA CURRICULUM SLOVENSKA DIPLOMA EVROPSKA DIPLOMA SEZNAM PSIHOTERAPEVTOV, UČNIH TERAPEVTOV IN SUPERVIZORJEV

i n t e g r a t i v n a   p s i h o t e r a p i j a

Študijski dnevi v Zrečah

Program srečanja

Urnik delavnic

Zloženka Izzivi zgodnjega odraslega obdobja


Razpis za študij supervizije

 
EAG - INŠTITUT FRITZ PERLS GmbH, Podružnica Maribor

tehnična izvedba: Random